STORNO PODMÍNKY

Tyto storno podmínky jsou platné pro penzion BLATNICE, čp. 161, Blatnice pod Svatým Antonínkem 696 71

1. Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytovacích služeb učiněné mezi objednatelem ubytovacích služeb a ubytovatelem (=provozovatel hotelu).
2. Storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky.
3. Storno poplatek představuje náhradu škody způsobenou ubytovateli.
4. V případě zrušení pobytu, u kterého byla již provedena zálohová platba a dle storno podmínek je výše zaplacené zálohy vyšší než storno poplatek, ubytovatel je povinen objednateli vrátit částku převyšující storno poplatek.
5. V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění ubytovatele nevzniká ubytovateli povinnost vrátit objednavateli zaplacenou cenu pobytu ani její poměrnou část.

6. Ubytovatel se zavazuje neúčtovat storno poplatky v případě zrušení rezervace do 10 dnů před ohlášeným příjezdem.
7. Při zrušení rezervace 10 - 7 dnů před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 30% z celkové ceny pobytu.
8. Při zrušení rezervace 6 - 3 dny před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 50% z celkové ceny pobytu.
9. Při zrušení rezervace 2 a 1 den před příjezdem nebo v den příjezdu bude jako storno poplatek účtováno 100% z celkové ceny pobytu.
10. Při zkrácení délky pobytu platí stejné storno lhůty jako při zrušení pobytu.
11. Stornopoplatek je smluvní pokutou.

V případě storna z důvodů neodvratitelných událostí (úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, živelná pohroma) se storno poplatek neúčtuje. Výše uvedené skutečnosti je objednavatel povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku.

V případě storna z jiných vážných důvodů je po vzájemné dohodě možná změna termínu.

Tyto storno podmínky jsou platné pro individuální hosty.

V případě nezaplacení zálohy, ze které by bylo možné storno poplatky odečíst, má ubytovatel právo zaslat objednavateli fakturu ve výši storno poplatků.

12. Voucherem nazýváme dokument jenž slouží k úhradě pobytu, služeb namísto úhrady fakturou, hotovosti nebo platební kartou.

13. Pro pobyty prostřednictvím voucheru platí stejné podmínky pro zrušení a úpravu rezervace viz bod 6 - 11.
14. Stornopoplatek je smluvní pokutou.
15. Nevyužité vouchery se po uplynutí jejich platnosti stávají neplatnými. 


Tyto podmínky jsou platné a účinné ode dne 2o. května 2019.
16. Vztahy mezi objednatelem a ubytovatelem se řídí ustanovením těchto storno podmínek.
17. Storno podmínky se vztahují pouze na potvrzené písemné objednávky (e-mail).
18. Zrušení objednávky pobytu lze provést ze strany ubytovatele i objednatele pouze písemně (e-mail). Ze strany ubytovatele nejpozději 1 měsíc před příjezdem hostů.
19. Tyto obchodní podmínky trvají i po ukončení ubytovací smlouvy mezi ubytovatelem a objednatele